ÁSZF_Baja

 Logiscool Kurzuson, Workshopon és Táborban való részvétel  Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Jelen ÁSZF alkalmazásában az alábbi szavak és kifejezések az alábbi értelemmel bírnak: 

 

Logiscool Baja Iskola:                  jelenti az alábbi céget, melynek:

             

                 cégneve: PETCOM Kft.

             

                    bejegyzési száma (cégjegyzékszáma): 11-09022661

             

                    székhelye: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 40. 2. em. 1. ajtó

             

                  adószáma: 24892113-1-11

             

 

                  törvényes képviselője: Petrity András 

Logiscool Kft.:

 

a 01-09-300066 szám alatt és a 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47., C épület, 8. emelet szám alatti székhellyel bejegyzett gazdasági társaság, mely a Logiscool knowhow kizárólagos jogosultja. 

Kurzus: 

 

az a Logiscool know-how szerint megszervezett és lebonyolított iskolai rendszeren kívüli oktatás, melynek megszervezésére, lebonyolítására a Logiscool Baja Iskola vállalkozik.  

Tábor: 

 

az a Logiscool know-how szerint megszervezett és lebonyolított Logiscool Tábor, melynek megszervezésére, lebonyolítására a Logiscool Baja vállalkozik. Tábor nyáron és szezonálisan is kerülhet megszervezésre. 

Workshop: 

az a Logiscool know-how szerint megszervezett és lebonyolított Logiscool Workshop, melynek megszervezésére, lebonyolítására a Logiscool Baja vállalkozik.

 

 

Diák: 

az a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 2:10.§-a szerint kiskorúnak tekintendő 7-18 éves kor közötti gyermek, aki a Kurzuson, illetve a Táborban résztvevőként részt vesz. 

 

Törvényes Képviselő: a Diák felett szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy ennek hiányában a Diák gyámja.

 

Logiscool Tanév:  azon időszak, melynek időtartama alatt a Kurzus megszervezésre és lebonyolításra kerül, mely általában egy naptári év szeptember hónapjában kezdődik (kezdő nap) és az ezt követő naptári év júniusában ér véget (befejező nap). Egy Logiscool Tanév egy őszi és egy tavaszi félvére oszlik.  

 

 

Szerződés:

a Törvényes Képviselő és a Logiscool Baja Iskola között a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti létrejött szerződés, melynek alapján a Logiscool Baja Iskola a Diák részére a) a képzést biztosítja egy kiválasztott Kurzuson, vagy 

b)         a Tábort megszervezi és lebonyolítja, vagy

c)          a Workshopot megszervezi és lebonyolítja, míg a Törvényes Képviselő a Kurzus, a Tábor vagy a Workshop megszervezéséért, lebonyolításáért és a Diák Kurzuson, Táborban vagy Workshopon való részvételi lehetőségének biztosításáért díjat fizet a Logiscool Baja Iskola javára.

 

Díj

 

a Szerződés alapján a Logiscool Baja Iskolának fizetendő ellenszolgáltatás a Szerződés szerint nyújtott szolgáltatásokért, melynek elnevezése Kurzus esetén „a Kurzus díj”, Tábor esetén „a Részvételi díj”, Workshop esetén „Workshop díj”.

Scoolcode: 

a Logiscool Kft. által a Logiscool Iskola eredményes működtetése érdekében megalkotott és elektronikusan elérhető oktatási platform szoftver, mely tartalmazza a Logiscool know-how részét képező tananyagot, óravázlatokat és mintafeladatokat.

 

Bevezető rendelkezések

A.      A Logiscool know-how a Logiscool Kft. által fejlesztett ún. „Logiscool Élményalapú Programozó Iskola” know-how, melynek lényege, hogy az összefoglalja azokat Logiscool Kft. által kidolgozott és rá, illetve a rendszerre jellemző sajátos szervezési, műszaki, gazdasági és oktatási ismereteket és módszereket, melyek felhasználásával 6-18 éves gyermekeket lehet játékosan, de szervezett keretek között számítógépes programozásra és digitális készségfejlesztésre oktatni. A Logiscool know-how alapján ún.

Logiscool Iskolák jöttek létre, melyek a Logiscool know-how szerint működő oktatási központok. A Logiscool Baja Iskola működteti a Bajai Logiscool Iskolát. 

 

B.      A Logiscool Baja Iskola vállalja, hogy Diákok részére Kurzusokat, Táborokat és Workshopokat szervez és bonyolít, illetve a Táborokon a Diákok javára egyéb programokat és szolgáltatásokat biztosít a jelen ÁSZF rendelkezései szerint, Díj megfizetése ellenében. 

 

1.       A Kurzus, Tábor és a Workshop meghirdetése

1.1.          Az egyes Kurzusok Logiscool Tanévének előrelátható időpontja (kezdő napja és befejező napja), időtartama, programja, a Logiscool Baja Iskola által az egyes Kurzusokban nyújtott szolgáltatások és a Kurzus díja a www.logiscool.com honlapon kerül meghirdetésre. A Kurzust a Logiscool Baja Iskola szervezi a Kurzus helyszínének és helyi sajátosságainak figyelembe vételével. A Kurzuson nyújtott szolgáltatás, azaz az oktatás tartalma és módszere minden Logiscool Iskolában azonos. A Logiscool Baja Iskola helyszíne, elérhetőségei a www.logiscool.com honlapon kerülnek feltüntetésre. 

 

1.2.          A Tábor pontos időpontja (kezdő napja és befejező napja), időtartama, programja, a Logiscool Baja által a Táborban nyújtott szolgáltatások és a Tábor Részvételi díja a www.logiscool.com honlapon kerül meghirdetésre. A Tábort a Logiscool Baja Iskola szervezi a Kurzus helyszínének és helyi sajátosságainak figyelembe vételével. A Táborban nyújtott oktatási szolgáltatás, azaz az oktatás tartalma és módszere minden Logiscool Iskolában azonos.

 

1.3.          A Workshop pontos időpontja (kezdő napja és befejező napja), időtartama, témája, és a Logiscool Baja által a Workshopon nyújtott szolgáltatások és a Workshop díja a www.logiscool.com honlapon kerül meghirdetésre. A Workshopot a Logiscool Baja Iskola szervezi a Workshop helyszínének és helyi sajátosságainak figyelembe vételével. A Workshopon nyújtott oktatási szolgáltatás, azaz az oktatás tartalma és módszere minden Logiscool Iskolában azonos.

 

2.       A Szerződés létrejötte

2.1.          Kurzuson, Táborban vagy Workshopon való részvételre a Szerződés a Logiscool Baja Iskola és a Törvényes Képviselő között elektronikus úton jön létre.

 

2.2.          Kurzuson, Táborban vagy Workshopon való részvételre jelentkezni kizárólag a www.logiscool.com honlapon kiválasztott Logiscool Baja Iskola Kurzusra, Táborra vagy Workshopra való részvételre szóló Jelentkezési Adatlapjának elektronikus kitöltésével lehet.

 

2.3.          A Jelentkezési Adatlap kitöltésekor a 14. életévét még be nem töltött kiskorú Diák helyett a Jelentkezési Adatlapot a Törvényes Képviselője köteles kitölteni, míg az a Diák, aki a Jelentkezési Lap kitöltésekor a 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen a Jelentkezési Adatlapot Törvényes Képviselőjével együttesen köteles kitölteni. A Logiscool Baja Iskola a 14 éven aluli Diák esetében a kitöltött Jelentkezési Adatlapot a Diák Törvényes Képviselőjének önálló, míg 14 éven felüli Diák esetében a Diák és Törvényes Képviselője együttes nyilatkozatának tekinti a Szerződés megkötése érdekében. A Jelentkezési Adatlapon megadott adatok helyességéért és valódiságáért a Törvényes Képviselő, illetve a 14 éven felüli Diák esetében, maga a Diák is feltétlen felelősséget vállal.

 

2.4.          A Szerződés létrejötte érdekében a kitöltött Jelentkezési Adatlapot a Törvényes Képviselő, mint saját nyilatkozatát elektronikusan megküldi a Logiscool Baja Iskolának a jelentkezési Adatlap „Küldés” gombjára kattintással. A „Küldés” gombra kattintással a Törvényes Képviselő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Jelentkezési Adatlap megküldése részére fizetési kötelezettséget keletkeztet, ha a jelentkezést a Logiscool Baja Iskola a jelen ÁSZF szerint visszaigazolja. A megküldés előtt a Jelentkezési Adatlapon a Törvényes Képviselő köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit és a Logiscool Kft. Adatvédelmi Tájékoztatóját elolvasni és ezek elfogadásáról a megfelelő helyekre kattintva külön-külön nyilatkozni. A Jelentkezési Adatlap megküldését megelőzően a Jelentkezési Adatlap tartalma ellenőrizhető és javítható. 

 

2.5.          Kurzusra vonatkozó speciális szerződéskötési szabályok 

2.5.1.      Jelentkezni Kurzusra a logiscool.com honlapon megnyitott jelentkezési időszak alatt, a Logiscool Tanév aktuális félévének kezdő napjától számított huszonegyedik napig lehet. 

 

2.5.2.      A Jelentkezési Adatlap megküldését követően a Logiscool Baja Iskola a Jelentkezési Adatlapon a Törvényes Képviselő e-mail címeként megadott e-mail címre elektronikus üzenetet küld, melyben visszaigazolja azt, hogy a Logiscool Baja Iskola és a Törvényes Képviselő között a Szerződés a Jelentkezési Adatlap tartalma szerint létrejött, de a Logiscool Baja Iskola fenntartja a jogot arra, hogy a visszaigazoló e-mailbe írt egyes feltételek - így különösen az, hogy a Kurzus mely napokon kerül megtartásra, illetve a Kurzus pontos díja, a díj tekintetében érvényesíthető esetleges kedvezmények alkalmazásával - utóbb, de még a Kurzus kezdő napját megelőzően módosulhatnak.   

 

2.5.3.      A Szerződés a Logiscool Baja Iskola és a Törvényes Képviselő között a 2.5.2 pont szerinti visszaigazoló e-mail elektronikus megküldésével jön létre a visszaigazolásban részletezett Jelentkezési Adatlap és a jelen ÁSZF szerint.

 

2.6.          Workshopra vonatkozó speciális szerződéskötési szabályok 

2.6.1.      Jelentkezni Workshopra a logiscool.com honlapon megnyitott jelentkezési időszak alatt lehet. 

 

2.6.2.      A Jelentkezési Adatlap megküldését követően a Logiscool Baja Iskola a Jelentkezési Adatlapon a Törvényes Képviselő e-mail címeként megadott e-mail címre elektronikus üzenetet küld, melyben visszaigazolja azt, hogy a Logiscool Baja Iskola és a Törvényes Képviselő között a Szerződés a Jelentkezési Adatlap tartalma szerint létrejött, de a Logiscool Baja Iskola fenntartja a jogot arra, hogy a visszaigazoló e-mailbe írt egyes feltételek - így különösen az, hogy a Workshop mely napokon kerül megtartásra, illetve a Workshop pontos díja, a díj tekintetében érvényesíthető esetleges kedvezmények alkalmazásával - utóbb, de még a Workshop kezdő napját megelőzően módosulhatnak.   

 

2.6.3.      A Szerződés a Logiscool Baja Iskola és a Törvényes Képviselő között a 2.6.2 pont szerinti visszaigazoló e-mail elektronikus megküldésével jön létre a visszaigazolásban részletezett Jelentkezési Adatlap és a jelen ÁSZF szerint.

 

2.7.          Táborra vonatkozó speciális szerződéskötési szabályok

2.7.1.      A Jelentkezési Adatlap megküldését követően a Logiscool Baja Iskola a Jelentkezési Adatlapon a Diák Törvényes Képviselője e-mail címeként megadott e-mail címre elektronikus üzenetet küld, melyben visszaigazolja a Jelentkezési Adatlap tartalmát, továbbá megadja a Részvételi díj előlegének megfizetésére vonatkozó összeget és a fizetéshez szükséges banki adatokat (előlegbekérés).

 

2.7.2.      A Szerződés a Logiscool Baja Iskola és a Törvényes Képviselő között a 2.6.1 pont szerinti visszaigazoló e-mail elektronikus megküldésével jön létre a visszaigazolásban részletezett Jelentkezési Adatlap és a jelen ÁSZF szerint.

 

2.8.          A Szerződés írásba foglalt szerződésnek tekintendő, a szerződéskötés nyelve: magyar. A Szerződés visszakereshető a Logiscool Kft. ügyféladatbázisában.

 

2.9.          A Logiscool Baja Iskola a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 11.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatása az iskola oldalán elérhető.

 

3.       Személyes adatok kezelése, képmás felhasználása

3.1.          A Jelentkezési Adatlap kitöltésekor és a Logiscool Baja Iskola részére történő elektronikus út igénybevételével való megküldésekor (lásd.: 4. pont) a Törvényes Képviselő, illetve korlátozottan cselekvőképes Diák esetén a Diák is, tudomásul veszi és önkéntesen, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Diák és a Törvényes Képviselője Jelentkezési Adatlapon megadott valamennyi személyes adata  (a) a Logiscool Kft. részére válik hozzáférhetővé, amely azokat marketing célból összegyűjtheti, feldolgozhatja és ugyancsak marketing célokból felhasználhatja; továbbá 

(b) a Logiscool Kft. részéről a Logiscool Baja Iskola részére, a Kurzus, Tábor vagy Workshop sikeres szervezése érdekében, így elsődlegesen annak biztonságos lebonyolítása, az oktatási és egyéb programok összeállítása, a Kurzus, Tábor vagy Workshop díj számlázása, továbbá marketing célból továbbításra kerüljön, melyeket Logiscool Baja Iskola ugyanezen célokból feldolgozhat és felhasználhat.” 

 

3.2.          A Logiscool Baja Iskola tájékoztatja a Diákot és Törvényes Képviselőjét, hogy a Kurzuson, Workshopon illetve a Táborban, annak során, idején - akár az egyes Diákok azonosítására is alkalmas módon - video-, kép- és hangfelvételek (továbbiakban: Felvétel(ek)) készülhetnek. A Felvételek nem sértik a Diák személyiségi jogait, méltóságát. A Felvételek kizárólagos jogosultjai a Logiscool Baja Iskola és a Logiscool Kft. A Felvételek célja, hogy azok bemutassák a Kurzus, Workshop és a Tábor hangulatát,

az ott folyó oktatást, a Kurzus, Workshop és a Tábor eredményeit. A Felvételek elsődlegesen marketing célokból, az alábbi körben kerülhetnek felhasználásra: közzétéve a www.logiscool.com honlapon, a Logiscool Kft. hivatalos Youtube felületén és a Logiscool Kft. közösségi média felületein (pl. Facebook, Instagram, Twitter) továbbá sajtóban, prezentációban és bemutatókon. A Felvételek kezelésének jogalapja a Logiscool Kft. mint adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a Felvételeket a fent meghatározott célokból kezelhesse (közzététel saját honlapján, közösségi média felületein stb.). További információkért kérjük, tekintse meg Adatkezelési Tájékoztatónkat: https://www.logiscool.com/hu-hu/docs/privacypolicy

A Törvényes Képviselő, illetve a 14. életévét betöltött Diák esetén maga a Diák is bármikor, a [email protected] e-mail címre küldött elektronikus üzenet útján kérheti azt, hogy a Diákról készült Felvételek ne - vagy korlátozottan kerüljenek felhasználásra, illetve kerüljenek törlésre. 

 

4.       A Díj 

4.1.          A Kurzus díj megfizetésének speciális feltételei

4.1.1.      A Kurzus díja a www.logiscool.com honlapon kerül meghirdetésre, azonban a Kurzus díjának pontos összege tekintetében a jelen ÁSZF szerint létrejött Szerződés rendelkezései az irányadóak.  

 

4.1.2.      A Kurzus díjából a Logiscool Baja Iskola a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében részletezettek szerint kedvezményt biztosíthat. A Logiscool Baja Iskola önállóan dönti el, hogy az 1. számú mellékletben írt egyes kedvezményfajták közül melyiket és milyen mértékben biztosítja. A Logiscool Baja Iskola továbbá az ÁSZF 1. számú mellékletében részletezetteken túlmenően is biztosíthat kedvezményt a Diák részére. 

 

4.1.3.      A Logiscool Baja Iskola az elektronikusan beérkezett Jelentkezési Adatlapot megvizsgálja a tekintetben, hogy az általa alkalmazandó kedvezmények milyen körben és mértékben alkalmazhatók a Jelentkezési Adatlap szerinti Diákra és a választott Kurzusra. Amennyiben kedvezmény alkalmazható, úgy az igénybe vehető kedvezménny(ek)el csökkentett Kurzus díjról – az érvényesített kedvezmények és azok mértékének megjelölésével - értesíti a Törvényes Képviselőt a Törvényes Képviselő által megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenettel, legkésőbb az 5. pont szerinti tájékoztató megküldésével. Amennyiben a Törvényes Képviselő a részére küldött elektronikus üzenet megküldésétől számított 8 napon belül a Kurzus díja tekintetében kifogást nem tesz, úgy a módosított Kurzus díját a Törvényes Képviselő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Kifogás esetén a kifogást a Logiscool Baja Iskola megvizsgálja és annak megalapozottsága esetén a Kurzus díját a kifogásnak megfelelően állapítja meg. A kifogás részben vagy egészben való megalapozatlansága esetén a Felek kötelesek egyeztetni egymással. Amennyiben a Kurzus díja tekintetében az egyeztetés első napját követő 8 napon belül nem jön létre megegyezés a Felek között, úgy a Szerződés az egyeztetés első napját követő kilencedik napon minden további rendelkezés nélkül megszűnik. 

 

4.1.4.      Ha a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, a Kurzus díja egy Logiscool Tanévre vonatkozó időszakra kerül megállapításra, melyet a Törvényes Képviselő a Logiscool Tanév naptári hónapjai alatt, havi egyenlő részletekben (a továbbiakban: Díjrészlet) fizet meg, függetlenül attól, hogy egy adott naptári hónapban mennyi óra kerül megtartásra. Amennyiben a Kurzus egy adott naptári hónap egy részében kerül csak megtartásra a Kurzus Logiscool Tanévének kezdő vagy befejező időpontja miatt (a továbbiakban: Törthónap), úgy az adott naptári hónapra vonatkozó Díjrészlet mértékéről a Logiscool Baja Iskola e-mail útján az 5. pont szerinti tájékoztatóban értesíti a Törvényes Képviselőt.  Olyan Diák Kurzuson való részvételéért, akinek a Kurzusra való jelentkezése a Kurzus kezdő napját követő 21 napon belülre esik, a Kurzus kezdő napjától kezdődően köteles a Törvényes Képviselő Kurzus díját megfizetni. 

 

4.1.5.      A Kurzus díját, illetve az esedékessé vált Díjrészletet abban az esetben is meg kell fizetni, ha a Diák hiányzik (pl. megbetegedés), mert hiányzás esetére a Logiscool Baja Iskola a Kurzus tananyaga pótlására megfelelő időt biztosít, melynek részletes feltételeit a Logiscool Baja Iskola e-mail útján megküldi a Törvényes Képviselőnek. 

 

4.1.6.      Ha a jelen ÁSZF vagy a Szerződés másként nem rendelkezik, a Kurzus díjának egyes Díjrészletei a Logiscool Tanév során minden naptári hónap nyolcadik napjáig előre esedékes. Az esedékes Díjrészletről a Logiscool Baja Iskola minden naptári hónap első napjáig számlát küld. A Törthónapra járó Díjrészlet díját a Logiscool Baja Iskola jogosult a Törthónapot követő vagy az

azt megelőző teljes naptári hónapra járó Díjrészlettel részben, vagy egészben együtt számlázni, mely esetben mindkét Díjrészlet a számla kiállításától számított nyolc napon belül esedékes. 

 

4.2.          A Workshop díj megfizetésének speciális feltételei 

4.2.1.      A Workshop díj és annak fizetési feltételei a www.logiscool.com honlapon kerülnek meghirdetésre a Logiscool Baja  iskola oldalán, azonban a Kurzus díjának pontos összege tekintetében a jelen ÁSZF szerint létrejött Szerződés rendelkezései az irányadóak. 

 

4.2.2.      A Logiscool Baja Iskola az elektronikusan beérkezett Jelentkezési Adatlapot megvizsgálja a tekintetben, hogy az általa alkalmazandó kedvezmények milyen körben és mértékben alkalmazhatók a Jelentkezési Adatlap szerinti Diákra és a választott Workshopra. Amennyiben kedvezmény alkalmazható, úgy az igénybe vehető kedvezménny(ek)el csökkentett Workshop díjról – az érvényesített kedvezmények és azok mértékének megjelölésével - értesíti a Törvényes Képviselőt a Törvényes Képviselő által megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenettel, legkésőbb az 5. pont szerinti tájékoztató megküldésével. Amennyiben a Törvényes Képviselő a részére küldött elektronikus üzenet megküldésétől számított 8 napon belül a Workshop díja tekintetében kifogást nem tesz, úgy a módosított Workshop díját a Törvényes Képviselő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Kifogás esetén a kifogást a Logiscool Baja Iskola megvizsgálja és annak megalapozottsága esetén a Workshop díját a kifogásnak megfelelően állapítja meg. A kifogás részben vagy egészben való megalapozatlansága esetén a Felek kötelesek egyeztetni egymással. Amennyiben a Workshop díja tekintetében az egyeztetés első napját követő 8 napon belül nem jön létre megegyezés a Felek között, úgy a Szerződés az egyeztetés első napját követő kilencedik napon minden további rendelkezés nélkül megszűnik.  

 

4.2.3.      Ha a jelen ÁSZF vagy a Szerződés másként nem rendelkezik, a Workshop teljes díját egy összegben előre, illetve ha a Logiscool Baja Iskola lehetővé teszi a díj több részletben történő megfizetését, akkor az esedékes Díjról vagy az egyes Díjrészletről a Logiscool Baja Iskola a Workshop kezdő időpontját megelőző időpontban számlát küld. A Workshop Díját, illetve az esedékessé vált Díjrészletet abban az esetben is meg kell fizetni, ha a Diák hiányzik (pl.

megbetegedés).

 

4.3.          A Tábor Részvételi díj megfizetésének speciális feltételei 

4.3.1.      A Törvényes Képviselő a Részvételi díjat két részletben fizeti meg. 

 

4.3.2.      Részvételi díjelőleg: a Logiscool Baja Iskola által a Törvényes Képviselő részére küldött visszaigazolásban (lásd.: 2.7. pont) meghatározott összeg. Az előleg a visszaigazolás megküldésének időpontját követő 8 napon belül esedékes. A megfizetett előlegről a Logiscool Baja Iskola elektronikus előlegszámlát állít ki utólag, az előleg Logiscool Baja Iskola bankszámláján történő jóváírását követően.  

 

4.3.3.      A Részvételi díj előleggel nem fedezett részét a Tábor kezdő időpontját megelőző nyolcadik napig kell legkésőbb megfizetni, mely díjrészről a Logiscool Baja Iskola számlát állít ki és küld meg a Törvényes Képviselő részére. 

 

4.4.          Valamennyi Díjfizetést átutalással kell teljesíteni a Díjról vagy annak egy részéről kiállított díjbekérőn, illetve a számlán megjelölt bankszámlára utalással. Az utalások közlemény rovatába fel kell tűntetni a Diák pontos nevét, a díjbekérő, illetve a számla sorszámát. Amennyiben ezen közlemények nem kerülnek megfelelően megjelölésre, úgy a díjfizetést a Logiscool Baja nem tudja beazonosítani és nemteljesítettnek tekintheti. 

 

4.5.          A Díjjal kapcsolatos valamennyi számviteli bizonylat elektronikus megjelenési formában kerül kiállításra. Az elektronikus megjelenési formában kiállított díjbekérő, számla és egyéb bizonylat a Jelentkezési Adatlapon a Törvényes Képviselő e-mail címeként megadott e-mail címre küldött üzenet csatolmányaként kerül elektronikusan megküldésre a Törvényes Képviselő részére.  

 

4.6.          A Logiscool érdeke, hogy minél több gyermekkel ismertesse meg a Logiscool módszert. Ennek érdekében harmadik személyekkel, mint partnerekkel olyan megállapodásokat köt, melyek alapján a Díj fizetését a Diák érdekében, a Törvényes Képviselő helyett, részben vagy egészben ezen partner teljesíti. Ennek igénybevételéhez promóciós kód kerül kiadásra a Diák és a Törvényes Képviselő részére. A promóciós kód alapján a Logiscool ellenőrizheti, hogy az a Diák, akinek az érdekében a partner Díj fizetést teljesít valóban jogosult-e a partner által nyújtott fizetés igénybevételére. 

A promóciós kódhoz kapcsolódó többlet-szolgáltatások igénybevétele külön adatkezelésnek minősül, melynek jogalapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679. számú Rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) f) pontja, a Logiscool és a Diák jogos érdeke. A Logiscool érdeke, hogy partnerein keresztül elérhetővé tegye Diákok egy preferált csoportja részre a Kurzust, illetve a Tábort. A Diáknak szintén jogos érdeke a partner által nyújtott kedvezmény igénybevétele, melyhez elegendő megadnia személyes adatait ebből a célból. A promóciós kód igényléséhez szükséges adatkezelés a fent megfogalmazott célok megvalósítása érdekében szükséges, azokhoz viszonyítottan arányos mértékben korlátozza az érintettek információs önrendelkezési jogát.

A jelen pont szerinti esetekben a fizetés jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérő feltételiről a Logiscool vagy a Logiscool Baja Iskola külön tájékoztatja a Törvényes Képviselőt. Rögzítendő, hogy a Díj azon részének fizetési feltételei tekintetében, melyet ezen esetekben nem harmadik személy fedez, a jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók.

 

5.       Tájékoztatás a Kurzusról, Workshopról és a Táborról 

5.1.          A Kurzussal kapcsolatos egyes információkról, továbbá a Szerződés egyes visszaigazolt feltételeinek esetleges módosulásáról a Logiscool Baja Iskola a Törvényes Képviselő e-mail címére küldött elektronikus üzenet útján tájékoztatja a Diákot és a Törvényes Képviselőt a Kurzus kezdő napját megelőzően. A Kurzus első napján a Logiscool Baja Iskola a Diákokat regisztrálja. 

 

5.2.          A Workshop kapcsolatos egyes információkról, továbbá a Szerződés egyes visszaigazolt feltételeinek esetleges módosulásáról a Logiscool Baja Iskola a Törvényes Képviselő e-mail címére küldött elektronikus üzenet útján tájékoztatja a Diákot és a Törvényes Képviselőt a Workshop kezdő napját megelőzően. 

 

5.3.          A Táborral kapcsolatos egyes információkról a Logiscool Baja Iskola a Törvényes Képviselő e-mail címére küldött elektronikus üzenet útján tájékoztatja a Diákot a Tábor kezdő napját megelőzően. A tájékoztató melléklete az ún. egészségügyi nyilatkozat. A Tábor első napján a Logiscool Baja Iskola a Diákokat regisztrálja. A regisztráció során a Diák, illetve Törvényes Képviselője köteles átadni a Logiscool Baja Iskola képviselőjének a Törvényes Képviselő, illetve 14. életévét betöltött kiskorú esetén a Diák által is aláírt, a Diákra vonatkozó egészségügyi nyilatkozatot.

 

6.       A Diák a Kurzus, a Workshop illetve a Tábor ideje alatt a Logiscool Baja Iskola felügyelete alatt áll. A Törvényes Képviselő a Jelentkezési Adatlapon köteles tájékoztatni a Logiscool Baja Iskolát a Diákot érintő minden olyan körülményről, amely a biztonságos felügyeletét érintheti, így különösen, de nem kizárólagosan arról, ha a Diák: 

(a)            rendszeresen valamely gyógyszert szed, illetve ha a gyógyszer szedését ellenőrizni kell;

(b)            valamely gyógyszerre, ételre, vagy más anyagra, állatra stb. allergiás;

(c)            bizonyos tevékenységeket valamely okból nem folytathat, nem gyakorolhat;

(d)            étel, illetve ital érzékenysége áll fenn;

(e)            szervi, vagy pszichológiai okok miatt magatartási, viselkedési problémákkal küzd;

(f)             a Kurzus, a Workshop, illetve a Tábor valamely programján, eseményén valamely okból nem vehet részt.  

A tájékoztatás elmulasztásából eredő valamennyi kárért és esetleges egyéb hátrányokért a Törvényes Képviselő a felelős. 

A Logiscool Baja Iskola a fenti adatokat a Szerződés teljesítése érdekében a Kurzus, a Workshop, illetve a Tábor befejező időpontjától számított 30 napig megőrzi. 

 

7.       A Logiscool Baja Iskola és a képviseletében eljáró munkatársak a Kurzus, a Workshop, illetve a Tábor ideje alatt a tőlük elvárható valamennyi intézkedést és cselekményt megteszik a Kurzus, a Workshop, illetve a Tábor biztonságos és jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása érdekében. A Logiscool Baja Iskola és a képviseletükben eljáró oktatók, táborvezetők, animátorok a tőlük elvárható módon mindent megtesznek a Kurzus, a Workshop, illetve a Tábor magas színvonalon történő megszervezésért és lebonyolításért, továbbá az oktatási és szabadidős programok magas színvonalon történő megtartásáért.

 

8.       A Kurzus és a Workshop tanóráinak megtartása, az azokon való részvétel szabályai

8.1.          A Kurzus és a Workshop tanórái általában hétköznap, illetve szombaton kerülnek megtartásra a logiscool.com honlapon meghirdetett időpontokban. Ha a Törvényes Képviselő úgy rendelkezik, a 12 éven felüli Diák a Kurzus vagy a Workshop tanóráját önállóan hagyhatja el a Kurzus vagy a Workshop tanórájának befejezését követően. Egyéb esetben a Diákot kizárólag a Diák Törvényes Képviselője vagy a Jelentkezési Adatlapon megjelölt más nagykorú, cselekvőképes személy viheti el a Kurzus vagy a Workshop tanórájának befejezését követően. Ez utóbbi esetben a Logiscool Baja Iskola – a Diák biztonsága érdekében - a Diákot elvivő személy személyazonosságát ellenőrizheti akként, hogy személyi igazolványát megtekinti és annak adatait összeveti a Jelentkezési Adatlap adataival.  

 

8.2.          Amennyiben a Diák a Kurzus valamely tanóráját valamely okból elmulasztja, úgy a mulasztott tanóra tananyagának pótlására a Logiscool Baja Iskola pótlást biztosít, melynek feltételeit az 5. pont szerinti tájékoztatóban közli. A pótlásról minden esetben a Logiscool Baja Iskola vezetője/koordinátora egyeztet a Törvényes Képviselőjével. Egy félévben maximum három alkalommal köteles pótlást biztosítani a Logiscool Baja Iskola.

 

8.3.          A Kurzus és a Workshop helyszínén, a tanórákon értékes tárgyak, készpénz megőrzésére nincs lehetőség, így azok biztonságáért a Logiscool Baja Iskola felelősséget nem vállal.

 

8.4.          A Diák és a Törvényes Képviselője tudomásul veszi, hogy a Diák saját felelősségére vesz részt a Kurzus és a Workshop tanóráin. 

 

8.5.          Mind a Diák, mind a Törvényes Képviselő köteles követni a Logiscool Baja Iskola házirendjének utasításait a Kurzus és a Workshop tanóráin, mely házirend elérhető az 5. pont szerinti elektronikus üzenetben meghatározottak szerint. 

 

9.       A Tábor megtartása, az azokon való részvétel szabályai

9.1.          A Tábor pontos, naponta érvényes kezdési és befejezési időpontját a Logiscool Baja Iskola a www.logiscool.com honlapon teszi közzé és az 5. pont szerinti tájékoztatóban közli a Törvényes Képviselővel. Ha a Törvényes Képviselő úgy rendelkezik, a 12 éven felüli Diák a Tábort önállóan hagyhatja el a Tábor napi idejének a végén. Egyéb esetben a Diákot kizárólag a Diák Törvényes Képviselője vagy a Jelentkezési Adatlapon megjelölt egyéb személy viheti el a Táborból. Ez utóbbi esetben a Logiscool Baja – a Diák biztonsága érdekében - a Diákot elvivő személy személyazonosságát ellenőrizheti akként, hogy személyi igazolványát megtekinti és annak adatait összeveti a Jelentkezési Adatlap adataival.  

 

9.2.          A Tábor helyszínén értékes tárgyak, készpénz megőrzésére nincs lehetőség, így azok biztonságáért a Logiscool Baja Iskola felelősséget nem vállal.

 

9.3.          A Diák és Törvényes Képviselője tudomásul veszi, hogy a Diák saját felelősségére vesz részt a Tábor sport- és egyéb játékprogramjain. 

 

9.4.          Mind a Diák, mind a Törvényes Képviselő köteles követni a Tábor rendjének utasításait a Táborozás során, mely táborrend elérhető az 5. pont szerinti elektronikus üzenetben meghatározottak szerint.

 

10.    A Logiscool Online tanóráinak megtartása, az azokon való részvétel szabályai  

Jelen részvételi feltételek célja a diákok védelme, valamint a Logiscool Online oktatás (kurzusok, workshopok és táborok) hatékonyságának növelése. A Logiscool Online oktatás megfizetésével, használatával vagy a diákok számára a bármilyen formájú használat engedélyezésével a Törvényes képviselő és a Diák elfogadja, hogy a Törvényes képviselő és a Diák teljes mértékben betartja a részvételi szabályokat 

 

10.1.       Magatartási szabályok 

A Diák és Törvényes képviselője kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a magatartási szabályokat. A Diák és Törvényes képviselője megérti és egyetért, hogy be kell tartaniuk az alábbiakban bemutatott viselkedési szabályokat. A Diáknak és a Törvényes Képviselőnek a viselkedési szabályoknak megfelelően kell viselkednünk, ellenkező esetben a Diák Logiscool Online oktatás részvételét meg lehet szüntetni, ha viselkedése vagy hozzáállása jelentősen megzavarja az oktatást vagy a résztvevőket a Logiscool munkatársai, oktatói szerint. A Diák és a Törvényes Képviselő megérti, hogy a Logiscool fenntartja a jogot, hogy a magatartási szabályok bármelyikének megsértése esetén előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse a Diák Logiscool Online oktatásban való részvételét. Nem jár díj visszatérítés azokra a programokra, amelyekre a Törvényes képviselő vagy a Diák viselkedési szabályok megszegése miatt nem csatlakozhat. Azt is tudomásul veszi, hogy a Diák részvétele alapján a Logiscool Baja dönthet úgy, hogy a Logiscool Online oktatás nem megfelelő és/ vagy produktív környezet a Diák számára. Ebben az esetben a Logiscool Baja visszavonhatja a részvételt és nem jár díj visszatérés. A Logiscool nagy erőfeszítéseket tesz a diákokkal való minőségi kapcsolat kialakítására, azonban előfordulhat nagyon ritka esetben, hogy a Diáknak nem megfelelő az online környezet a tanuláshoz. 

 

A Diáknak és a Törvényes képviselőnek mindig:  

       be kell tartania a Logiscool viselkedési szabályait, 

       megfelelő környezetben kell részt vennie az órákon, 

       megfelelően öltözetben kell megjelenni az órákon, 

       be kell tartani az oktatás során és részeként használt webhelyek használati feltételeit, ideértve a jogszabályilag meghatározott korosztályi besorolást is, 

       csak az órákhoz illő és megfelelő tartalmat oszthat meg. 

 

A Diák és a Törvényes képviselő az online oktatás során soha:  

       nem zaklathat, félemlíthet meg másokat, 

       nem zaklathat szexuálisan másokat, 

       nem viselkedhet erőszakosan vagy nem fenyegethet meg másokat, 

       nem adhatja ki magát más személynek, 

       nem használhat nem megfelelő hangnemet, 

       nem használhatja a szolgáltatást vagy a szolgáltatás részeként nyújtott anyagokat törvénytelen vagy erkölcstelen tevékenységhez, 

       nem használhat pornográf vagy más nem megfelelő tartalmat (beleértve a szexuális, erőszakos tartalmakat, a rasszizmust, a zaklatást stb.) az óra során, vagy az órán kívül az oktatóval kapcsolatba lépve, 

       nem veheti fel a kapcsolatot az oktatóval órán kívül,   nem oszthatja meg az órák tartalmát harmadik személlyel, 

       nem teheti közzé nyilvánosan az órákat, azok anyagát. 

 

A Diáknak és a Törvényes képviselőnek mindig:  

       be kell tartania a Logiscool viselkedési szabályait, 

       megfelelő környezetben kell részt vennie az órákon, 

       megfelelően öltözetben kell megjelenni az órákon, 

       be kell tartani az oktatás során és részeként használt webhelyek használati feltételeit, ideértve a jogszabályilag meghatározott korosztályi besorolást is, 

       csak az órákhoz illő és megfelelő tartalmat oszthat meg,

       csak azok a diákok vehetnek rész, akik az online oktatásra be vannak regisztrálva.  Biztonsági okokból a Logiscool minden csoportról videofelvételt készít, melyet egy hétig tárol. A viselkedési szabályok vélt megszegése esetén a Törvényes képviselő megkaphatja a felvétel másolatát, ha azt e-mailben kéri a [email protected] címen. A Logiscoolnak joga van megtagadni a teljesítést. 

 

10.2. Logiscool online Programok 

 

1. Online csoportok 

       A csoportok és a regisztráció a Logiscool weboldalán jelennek meg. (https://www.logiscool.com)              Minden csoport 90 perces, és a csoportban nem lehet több, mint 8 résztvevő. 

       A fizetendő díj és a fizetés módja a Logiscool weboldalon található: https://www.logiscool.com. Az ár nem visszatérítendő és az elmulasztott alkalmak nem pótolhatóak, vagy azok ára nem visszatéríthető. 

       Csak az csoportba regisztrált Diákok vehetnek részt az oktatásban. 

       A csoportokban elérhető tananyag a Logiscool által lett meghatározva. 

Biztonsági okokból a Logiscool minden csoportról videofelvételt készít, melyet egy hétig tárol. A viselkedési szabályok vélt megszegése esetén a Törvényes képviselő megkaphatja a felvétel másolatát, ha azt emailben kéri a [email protected] címen. A Logiscoolnak joga van megtagadni a teljesítést. 

 

10.3. Kapcsolatfelvétel az oktatóval 

A Diákok és a Törvényes képviselő tisztában van azzal, hogy a Diák és a Törvényes képviselő semmilyen körülmények között nem adhatja át személyes elérhetőségét az oktatónak, és az oktató sem adhatja meg a Diáknak vagy a Törvényes képviselőnek személyes kapcsolattartási adatait. Mind az órán, mind pedig az óra után az oktatóknak tilos privát módon kapcsolatot kialakítania vagy személyes kapcsolatfelvételi információkat adni a Diáknak, illetve közösségi médián keresztül ismerősi kapcsolatba kerülniük.

 

11.  Scoolcode

Amennyiben az oktatáshoz szükséges, a Logiscool Kft. a Kurzus vagy Workshop illetve Tábor eredményes elvégzése érdekében a Scoolcode egyes elemeihez hozzáférést biztosít a Diák részére. A hozzáférés regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz a felhasználónevet és jelszót a Logiscool Kft. biztosítja a Diák részére. A Törvényes Képviselő, továbbá korlátozottan cselekvőképes Diák esetén maga a Diák is, a regisztráció során klikkeléssel köteles elfogadni a Scoolcode Használati Feltételeit. 

 

12.  A Szerződés időtartama és felmondása

12.1.       A jelen ÁSZF szerint létrejött Szerződés – ha a jelen ÁSZF alapján a Szerződés korábban nem szűnik meg - Kurzus esetén a soron következő Logiscool Tanévet megelőző naptári napig, Tábor esetén a

Táborozás befejező napját követő 30. (harmincadik) napig jön létre. A Szerződés megszűnése ellenére egyes jogok illetőleg kötelezettségek, azok jellegénél fogva, a Szerződés megszűnését követően továbbra is gyakorolhatók, illetőleg teljesítendők (pl. Felvételek felhasználása, ajánlatok, hírlevelek küldése). A Logiscool Tanév kezdő napja és befejező napja nem módosítható, így a Törvényes Képviselő nem kérheti, hogy a Logiscool Baja Iskola a Szerződés szerinti szolgáltatását a Logiscool Tanév kezdő napját megelőzően kezdje meg. 

 

12.2.       A Logiscool Baja Iskola jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a

Diák

(a)            a Kurzus, a Workshop, illetve a Tábor rendjét többször megsérti;

(b)            a Kurzus, a Workshop, illetve a Tábor rendjét súlyosan megsérti;

(c)            szándékosan kárt okoz;

(d)            más Diákot kényszerít, fenyeget vagy bántalmaz. 

Azonnali hatályú felmondás esetén a Törvényes Képviselő köteles a Diákot a Kurzus, a Workshop, órájáról, illetve a Táborból haladéktalanul elvinni. Azonnali hatályú felmondás esetén a Logiscool Baja Iskola a már kifizetett Díjat sem részben, sem egészben nem köteles visszatéríteni.

 

12.3.       Kurzusra létrejött Szerződés megszűnésének speciális szabályai

12.3.1.   A Szerződés Kurzus esetén minden további rendelkezés és nyilatkozat nélkül megszűnik, ha valamely esedékessé vált Kurzus vagy Workshop díj a számlában megállapított fizetési időpont szerinti naptári hónap utolsó napjáig nem kerül kiegyenlítésre vagy a fizetés nemteljesítettnek tekintendő a jelen ÁSZF alapján, az adott naptári hónap utolsó napján. 

 

12.3.2.   A Törvényes Képviselő a Szerződést jogosult írásban felmondani a Logiscool Tanév során, indokolás nélkül, a Logiscool Tanév valamely naptári hónapjának utolsó napjára, mely esetben a Szerződés a felmondás közlésének naptári hónapjának utolsó napjával megszűnik. A felmondás naptári hónapjára járó Kurzus díj a Logiscool Baja Iskolát megilleti, annak visszatérítésére nem köteles függetlenül attól, hogy a Diák a felmondás hónapjában a Kurzus tanóráin részben vagy egészben részt vett-e.  Amennyiben a Kurzus díj egyösszegben több naptári hónapra előre kiegyenlítésre került, úgy a felmondás hónapját követő naptári hónapokra előre kifizetett Kurzus díj(ak) visszajár. 

 

12.3.3.   A Logiscool Baja Iskola jogosult a Szerződés felmondására abban az esetben, ha valamely nem várt ok következtében egy adott Kurzus vagy Workshop, megrendezése meghiúsul. Ebben az esetben a Logiscool Baja Iskola kizárólag a már befizetett Kurzus vagy Workshop díjat köteles visszatéríteni, egyéb fizetések teljesítésére semmilyen jogcímen nem köteles.  

 

 

 

12.4.       Táborra létrejött Szerződés megszűnésének speciális szabályai 

12.4.1.   A Törvényes Képviselő a Szerződést bánatpénz fizetése mellett jogosult felmondani indokolás nélkül az alábbiak szerint:

(a)   ha a felmondásra a Tábor kezdő időpontját megelőző tizedik napig kerül sor, úgy a bánatpénz összege a Részvételi díj 11%-a;

(b)   ha a felmondásra a Tábor kezdő időpontját megelőző tíz napon belül kerül sor, úgy a bánatpénz összege a Részvételi díj 22%-a.

 

12.4.2.   A Törvényes Képviselő igazolt, különösen indokolt esetben (pl. igazolt egészségügyi okból) jogosult a Szerződést felmondani és a Diákot a Táborból elvinni, mely esetben a Részvételi díj azon részének visszatérítésére tarthat igényt, mely arányos a Tábor teljes időtartamából a Diák elviteléig még el nem telt idővel. 

 

12.4.3.   A Logiscool Baja Iskola jogosult a Tábor valamennyi Szerződésének felmondására abban az esetben, ha valamely nem várt ok következtében a Tábor megrendezése meghiúsul. Ebben az esetben a Logiscool Baja kizárólag a már befizetett Részvételi díjakat (előlegeket) köteles visszatéríteni, egyéb fizetések teljesítésére semmilyen jogcímen nem köteles.  

 

12.4.4.   A Szerződés Tábor esetén minden további rendelkezés és nyilatkozat nélkül megszűnik, ha a Részvételi díj előlege, illetve a Részvételi díj előleggel nem fedezett része a díjbekérőben/számlában megállapított időpontig nem kerül megfizetésre, vagy annak megfizetése nem teljesítettnek tekintendő a jelen ÁSZF alapján, az esedékesség időpontját követő első munkanapon.

 

12.5.       Amennyiben a Logiscool Baja Iskola a befizetett Díjat köteles részben vagy egészben visszatéríteni, úgy azt arra a bankszámlára utalással fizeti meg, amelyikről a Kurzus vagy Workshop díj Logiscool Baja Iskola részére történő megfizetése elutalásra került. A visszafizetendő Díjba a Logiscool Baja Iskola esetleges igénye beszámítható. 

 

12.6.       A Diák Törvényes Képviselője a Jelentkezési Adatlap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Szerződést a Törvényes Képviselő szűnteti meg, úgy a Logiscool Kft. a Törvényes Képviselő Jelentkezési Adatlapon megadott e-mail címére olyan megkeresést küldjön, melynek megválaszolása esetén a Törvényes Képviselő a Logiscool Kft. tájékoztatja a Logiscool Kft.-t a Szerződés megszűnésének konkrét okáról. 

 

13.  Károkozás, kártérítés

13.1.       A Diák Törvényes Képviselője a Jelentkezési Adatlap Logiscool Baja Iskola részére való megküldésével (lásd.: 2.4. pont) tudomásul veszi és vállalja, hogy a Diák helyett és nevében megtérít a

károsultnak minden olyan kárt, mely a Diák Kurzuson vagy Workshopon való részvétele során akár tanóra alatt, akár azon kívül, illetve Tábor időtartama alatt tanúsított szerződésellenes vagy jogellenes magatartásából ered függetlenül attól, hogy egyébként a Törvényes Képviselő jogszabály alapján köteles-e az adott kárt megtéríteni. A Törvényes Képviselő részben vagy egészben mentesülhet a kártérítési kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a károkozó magatartás a Logiscool Baja Iskola Diák feletti felügyelete ellátásával kapcsolatos valamely felróható magatartása vagy mulasztása miatt állt be. A Törvényes Képviselő ezen kártérítési kötelezettsége kiterjed minden, a Logiscool Baja Iskola, más Diák vagy bármely más harmadik személy oldalán bekövetkezett kárra. 

 

13.2.       A Diák károkozó magatartása esetén - amennyiben a károkozás körülményei ezt lehetővé teszik – a Logiscool Baja Iskola a lehető legrövidebb időn belül értesíti a Törvényes Képviselőt. A káreseményt a Logiscool Baja Iskola – amennyiben a károkozás körülményei ezt lehetővé teszik – jegyzőkönyvezi, melyet a Törvényes Képviselő is aláírhat. 

 

13.3.       A Logiscool Baja Iskola kizárólag azért felelős, hogy a Kurzust, a Workshopot, illetve a Tábort a jogszabályok, a jelen ÁSZF és a Szerződés rendelkezései figyelembevételével megfelelő gondossággal szervezi meg, bonyolítja le és a Diákok felügyeletét kellő gondossággal ellátja. Ennek megfelelően felel azokért a károkért, melyek oka közvetlenül valamely alkalmazandó jogszabály, a jelen ÁSZF, illetve a Szerződés valamely rendelkezésének szándékos vagy gondatlan megszegésére, vagy a kárt szenvedett Diák Jelentkezési Adatlapja valamely rendelkezésének vagy adatának szándékos vagy gondatlan figyelmen kívül hagyására vagy azzal ellentétes magatartására vezethető vissza. Amennyiben a Logiscool Baja Iskola valamely magatartás miatt kártérítés fizetésére köteles, úgy kizárólag a közvetlenül okozott vagyoni károk megtérítésére köteles, így nem kötelezhető elmaradt haszon és sérelemdíj fizetésére. 

 

14.  Nyilatkozatok

14.1.       A Logiscool Baja Iskola a Diák, illetve a Törvényes Képviselője részére a Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatait – ha a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik – a www.logiscool.com honlap Logiscool Baja Iskola oldalán feltüntetett e-mail címről, a Jelentkezési Adatlapon a Törvényes Képviselő által megadott e-mail címre küldött, kézbesítés igazolással ellátott elektronikus üzenettel teljesíti. 

 

14.2.       A Törvényes Képviselő a Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatait – ha a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik – a www.logiscool.com honlap Logiscool Baja Iskola oldalán feltüntetett email címre köteles küldeni a Jelentkezési Adatlapon megadott e-mail címről küldött, kézbesítés igazolással ellátott elektronikus üzenet útján. 

 

14.3.       Felek elfogadják, hogy amennyiben az elektronikus üzenet megfelel a 13.1., illetve 13.2. pontban írt feltételeknek, úgy az a Logiscool Baja Iskola, illetve a Törvényes Képviselő, továbbá 14. életévét betöltött Diák esetén a Diák írásbeli nyilatkozatát is tartalmazza. 

 

15.  Az ÁSZF Hatálya, közzététele

15.1.       A Jelen ÁSZF rendelkezései 2018. augusztus hó 24. naptól hatályosak, az azt követően létrejött Szerződések tekintetében alkalmazandóak. 

 

15.2.       A jelen ÁSZF esetleges módosításáról a Logiscool Baja Iskola értesíti a Törvényes Képviselőt a módosítás hatályba lépését megelőző tizenötödik napon. 

 

15.3.       A jelen ÁSZF és annak módosításai elérhetőek a www.logiscool.com honlapon.  

 

Kelt: Budapest, 2021. március 1.

 

Petrity András Logiscool Baja Iskola 

képviseletében  

 

 

       

1. sz. melléklet

 

A Logiscool Baja Iskola az alábbi kedvezmény típusokat határozza meg:

(a)    Saját Diák kedvezmény

(b)    Csoport kedvezmény 

(c)    Testvér kedvezmény

(d)    Egyösszegű befizetés

(e)    Speciális kedvezmények

A Logiscool Baja Iskola által adott kedvezmények mértéke a www.logiscool.com honlap Logiscool Baja Iskola oldalán kerül feltüntetésre.

 

1.  Saját Diák kedvezmény

 

1.1. Saját Diák kedvezményre az a Diák jogosult, aki egy adott Kurzus Logiscool Tanévére való regisztrációt közvetlenül megelőző 

i)      több, egymást követő félévében a Logiscool Baja Iskola Diákja volt, vagy 

ii)     a Logiscool Tanév legalább egy félévén a Logiscool Baja Iskola Diákja volt és az ezt közvetlenül követő vagy ezt közvetlenül megelőző, a Logiscool Baja Iskola által szervezett nyári táborban is részt vett. 

 

1.2. A kedvezmény mértéke az egymást követő félévek, illetve nyári táborok számától és kombinációjától függ az alábbiak szerint. A kedvezmények számításakor egy nyári tábor vehető figyelembe. 

 A Diák egyre növekvő mértékű kedvezményre jogosult, amennyiben a Diák egy adott Kurzus Logiscool

Tanévére vagy Táborra való regisztrációt közvetlenül megelőző

i) két egymást követő félévben, vagy egy félévben és egy nyári táboron a Logiscool Baja Iskola Diákja volt, három egymást követő félévben, vagy két egymást követő félévben és egy nyári táboron a

Logiscool Baja Iskola Diákja volt,  ii) négy egymást követő félévben, vagy három egymást követő félévben és egy nyári táboron a Logiscool Baja Iskola Diákja volt.

 

2.  Csoport kedvezmény

 

2.1. Csoport kedvezményre jogosult a Diák, ha egy adott Kurzus Logiscool Tanévére vagy Táborába először regisztrál a Logiscool Baja Iskolába és legalább másik három, a kurzus Logiscool Tanévére vagy Táborába szintén először regisztráló diákkal együtt a Logiscool Baja Iskolába történő regisztrációkor ugyanazt az általuk kitalált csoportnevet adják meg. 

 

 

2.2. Egy adott csoportban megjelölt Diákok csak az első Logiscool Tanévben vehetik igénybe ezt a kedvezményt. A kedvezményes Logiscool Tanév elteltét követően az a Diák, aki ismét jelentkezik valamely Kurzusra – ha a feltételek egyébként fennállnak – Saját Diák kedvezményt vehet igénybe. 

 

2.3. Ha a kedvezmény igénybevételével érintett Logiscool Tanév során valamelyik Diák a Kurzuson már nem kíván részt venni, úgy ez az igénybe vett kedvezményt nem érinti, illetve a többi Diák igénybe vett kedvezményét sem érinti. 

 

3.  Testvér kedvezmény

 

3.1. Testvér kedvezményre jogosult a Diák a Logiscool Tanévben, ha ugyanazon Logiscool Tanévre a Logiscool Baja Iskolába a Diák testvére is regisztrált.  A Logiscool Baja Iskolába történő regisztrációkor meg kell adni a testvér nevét. 

 

3.2. Testvéreknek minősülnek azok a Diákok, akiknek egymással közös háztartásban élnek lakcímkártyájukba bejegyzett állandó lakcímük szerint.  

 

3.3. A Testvér kedvezmény a Testvérek mindegyikét megilleti az adott tanév végéig. 

 

 

 

 

4.  Egy összegben történő kifizetés 

Amennyiben a Kurzus egy Logiscool Tanévre vagy valamely Logiscool Tanév egy félévére járó teljes díja egy összegben kerül kifizetésre, úgy a Kurzus díját a Logiscool Baja Iskola kedvezménnyel csökkentheti.

 

5.  Egyéb, speciális kedvezmény

 

5.1. A Logiscool Baja Iskola az alább meghatározott körben egyéb, speciális kedvezményeket is meghirdethet Diákok számára. Ez esetben a kedvezmény pontos feltételei a kedvezményt meghirdető Logiscool Iskola honlapján vagy az adott Logiscool iskola Facebook oldalán kerülnek megjelenésre. 

 

5.2.          Speciális kedvezmény lehet például:

i) Ösztöndíjas kedvezmény – az adott Logiscool iskola díjkitűzése alapján igénybe vehető kedvezmény; ii) Promóciós kódhoz kapcsolódó kedvezmények (így különösen: korai jelentkezői kedvezmény, akciókhoz kapcsolódó kedvezmény, céges együttműködés, esemény/verseny nyertes kedvezménye) A Speciális kedvezmény mértéke: 5%-100% közé eshet. 

 

6.   Kedvezmények összevonása

 

6.1. A Testvér kedvezmény összevonható a Saját Diák vagy a Csoport kedvezménnyel, azonban a kedvezmény teljes mértéke nem haladhatja meg a Kurzus díjának 15%-át, kivéve a testvér kedvezményt.

 

6.2. Az egy összegben történő fizetés esetére járó kedvezmény összevonható az egyéb jogcímen járó bármely kedvezménnyel.